cs_CZ

Obchodní podmínky

společnosti Infinit s.r.o.,

se sídlem Praha 7, Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00,

IČ: 27904989

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125506, pro nákup wellness pobytů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.infinitpobyty.cz

adresa pro doručování: Hrázní 4a, Brno Kníničky, 635 00

email: pobyty@infinit.cz

tel. číslo: +420 605 208 054  

 

I. Obecná ustanovení

1.1.   Tyto Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Infinit s.r.o., se sídlem Praha 7, Holešovice, Jablonského 639/4, PSČ 170 00, IČ: 279 04 989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125506 (dále jen „Poskytovatel služeb“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem služeb a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb na internetové adrese: www.infinitpobyty.cz (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě rezervace služeb Poskytovatele služeb zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb.

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti osob při využívání webové stránky (dále jen „uživatel“) Poskytovatele služeb umístěné na adrese: www.infinitpobyty.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.5.   Znění obchodních podmínek může Poskytovatel služeb měnit či doplňovat. Poskytovatel služeb informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (i uživatele) na webové stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

II. Vymezení pojmů

2.1.   Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva, kterou se zákazníkem/spotřebitelem uzavírá Poskytovatel služeb.

2.2.   Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek společnost Infinit s.r.o.

2.3.   Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy o poskytování služeb a samotná smlouva o poskytování služeb je uzavřena akceptací (závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.4.   Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako příjemce.

2.5.   Službou se rozumí wellness pobyt, který se skládá z ubytování a dále dle údajů na webové stránce též případně ze stravování a služeb wellness.

 

III. Uživatelský účet

3.1.   Zákazník se může registrovat na webové stránce. K registraci je zákazník povinen uvést identifikační a adresní údaje. Povinné identifikační údaje jsou jméno, příjmení; povinné adresní údaje jsou ulice, čp., obec, PSČ, stát, emailová adresa. Dobrovolně může zákazník poskytnout své telefonní číslo. Dále je zákazník povinen zvolit heslo pro přístup do svého uživatelského účtu. Každý příjemce registrací vyjadřuje souhlas s úplným zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat (dále jen „registrace“). Na základě registrace provedené na webové stránce může zákazník vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání nebo rezervaci služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka umožňuje, může zákazník provádět objednávání nebo rezervaci služeb též bez registrace přímo z webové stránky.

3.2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání a rezervaci služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání nebo rezervaci služeb jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné.

3.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

3.4.   Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.   Poskytovatel služeb může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případe, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně Obchodních podmínek).

3.6.   Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

IV. Smlouva o poskytování služeb

4.1.    Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce na adrese www.infinitpobyty.cz. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených Poskytovatelem služeb k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou případných místních poplatků (např. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, atd.) stanovených obecně závaznou vyhláškou obce v místě pobytu, které od zákazníka vybere provozovatel ubytovacího zařízení. Informace ohledně místních poplatků (tj. výše, výjimky) jsou dostupné v místě ubytování, popřípadě na webových stránkách příslušného ubytovacího zařízení.

Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.

4.2.    Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů, které prokazují uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem služeb a příjemcem a jejich držitele opravňují k využití služeb v dárkovém poukaze specifikovaných v hodnotě v něm uvedené (dále jen „dárkový poukaz“). Informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu uvedené na webové stránce, není-li stanoveno jinak, platí pouze v případech, kdy jsou dárkové poukazy doručovány v rámci území České republiky.

4.3.    Pro objednání nebo předběžné rezervaci služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

-       Seznam objednávaných služeb (objednávané služby „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

-       Volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny služeb

-       Výběr z možností dopravy, resp. doručení dárkového poukazu s uvedenou informací o nákladech spojených s jeho dodáním

-       Identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa, atd.), které zákazník vyplní v případě, že dosud nemá zřízen uživatelský účet (tj. není registrován)

(dále společně jen jako „objednávka“)

4.4.    Před odesláním objednávky Poskytovateli služeb je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli služeb „kliknutím“ na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné. Poskytovatel služeb neprodleně po obdržení objednávky její obdržení příjemci potvrdí, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

4.5.    Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

4.6.    Poskytovatel služeb je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poskytovaných služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat příjemce o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky na adresu elektronické adresy příjemce či telefonicky).

4.7.    Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) objednávky Poskytovatelem služeb, které Poskytovatel služeb zasílá elektronicky na emailové pošty na elektronickou adresu příjemce.

4.8.    Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služeb nebo Obchodní podmínky.

4.9.    Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na připojení k síti internet) se neliší od základní sazby a nese je příjemce.

4.10.Smlouva o poskytování služeb je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva o poskytování služeb není přístupná třetím stranám.

 

V. Cena služeb a platební podmínky

5.1.    Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu dle smlouvy o poskytování služeb může příjemce uhradit Poskytovateli služeb následujícími způsoby:

a)      bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány ČSOB (Československá obchodní banka a.s.). Pro tento způsob platby jsou akceptovány výhradně karty VISA, MasterCard, Maestro.

b)      v hotovosti při převzetí dárkového poukazu doručovaného prostřednictvím České pošty s.p. anebo služby DPD Private zásilkové společnosti DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.)

c)       v hotovosti, kartou či Infinit kartou při osobním převzetí dárkového poukazu na provozovně Poskytovatele služeb zvolené příjemcem v objednávce,

d)      bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele služeb, číslo účtu je příjemci sděleno emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu příjemce po odeslání objednávky,

e)      bezhotovostně on-line prostřednictvím platební brány benefitního systému Cafeterie BENEFITY (provozovatel BENEFITY a.s., IČO: 270 95 231) anebo BENEFIT PLUS (provozovatel Benefit Management s.r.o., IČO: 270 69 770).

 

5.2.    Společně s cenou služeb je příjemce povinen zaplatit Poskytovateli služeb také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s dodáním dárkového poukazu.

5.3.    V případě platby uvedené v ustanovení odst. 5.1. písm. b) a c) je cena služeb splatná při převzetí dárkového poukazu. V případě bezhotovostní platby uvedené v odst. 5.1. písm. d) je cena služeb splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě způsobu platby uvedené v odst. 5.1. písm. a) a e) je cena služeb splatná v okamžiku potvrzení objednávky na elektronickou adresu příjemce Poskytovatelem služeb.

5.4.    V případě platby prováděné způsobem upraveným v odst. 5.1. písm. d) je příjemce povinen uhradit cenu služeb dle pokynů zaslaných na elektronickou adresu příjemce.

5.5.    Poskytovatel služeb je oprávněn, zejména v případě, že ze strany příjemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odst. 4.6. těchto Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé ceny služeb ještě před odesláním dárkového poukazu příjemci.

5.6.    Poskytovatel služeb na své webové stránce nabízí v rámci péče o své zákazníky celou řadu slev a služeb ZDARMA. Využít je může příjemce bez výjimky. Slevy se vztahují na všechny kategorie. Slevy se však nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

5.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel služeb ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb příjemci daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služeb je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel služeb příjemci po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu příjemce.

 

VI. Místo a čas dodání

6.1.    Dárkový poukaz je obvykle expedován do 2 pracovních dnů od přijetí platby od příjemce. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, Poskytovatel služeb informuje příjemce o této skutečnosti telefonicky nebo na elektronickou adresu příjemce.

6.2.    Způsob doručení dárkového poukazu si vybere příjemce z jedné z možností nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce. Poukaz lze doručit prostřednictvím České pošty s.p. anebo služby DPD Private, osobně vyzvednout na některé z provozoven Poskytovatele služeb uvedené v objednávkovém formuláři či elektronicky ve formě E-poukazu.

6.3.    Závazek Poskytovatele služeb dodat dárkový poukaz je splněn doručením dle výběru způsobu doručení, v místě a čase sjednaném. Místem dodání je místo takto označené příjemcem v objednávce a sjednanou lhůtou je doba, na které se smluvní strany dohodly a/nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního způsobu doručení s tím, že tato lhůtou je orientační a může být v odůvodněných případech překročena.

6.4.    Je-li Poskytovatel služeb dle smlouvy o poskytování služeb povinen dodat dárkový poukaz na místo určené příjemcem v objednávce (doručování prostřednictvím České pošty anebo služby DPD Private), je příjemce povinen dárkový poukaz převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „oprávněná osoba“). Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz při dodání a tudíž z důvodů na straně příjemce je nutno dárkový poukaz doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je příjemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.    Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz ani při třetím pokusu o doručení, je Poskytovatel služeb oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb Poskytovatelem služeb je příjemce povinen Poskytovateli služeb uhradit náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu.

6.6.    Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je příjemce, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat dárkový poukaz a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, resp. v případě vady dárkového poukazu, nemusí příjemce zásilku od doručovatele převzít.

6.7.    Další práva a povinnosti stran při přepravě dárkového poukazu upravují „možnosti dopravy“ Poskytovatele služeb dostupné na webové stránce.

 

VII. Předběžná rezervace služeb

7.1.    Prostřednictvím webové stránky si též může zákazník vybrat službu a předběžně si ji rezervovat prostřednictvím webového formuláře, do kterého vloží rezervovanou službu a dále vyplní jméno a příjmení, telefonní číslo a emailovou adresu, nemá-li zákazník dosud zřízen uživatelský účet, a rezervovaný termín (datum) začátku poskytování služeb. Je-li již zákazník držitelem dárkového poukazu, může taktéž vyplnit kód dárkového poukazu, jakož i případná zvláštní přání či požadavky (dále jen „rezervace“). Rezervaci odešle zákazník Poskytovateli služeb „kliknutím“ na tlačítko „Rezervovat“.

7.2.    Před odesláním rezervace zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Dále je zákazník povinen před odesláním rezervace do prázdné kolonky vyplnit číslo z obrázku v rezervaci z důvodu ochrany před spamem.

7.3.    Přijetí rezervace potvrdí Poskytovatel služeb zákazníkovi emailovou zprávou doručenou na emailovou adresu zákazníka vyplněnou v rezervaci.

7.4.    Poskytovatel služeb prověří dostupnost termínu vyplněného zákazníkem při rezervaci a o jeho dostupnosti informuje zákazníka emailovou zprávou zaslanou na adresu zákazníka uvedenou v rezervaci, popřípadě telefonicky na telefonním čísle poskytnutém zákazníkem v rezervaci nejpozději do 24 hodin od vytvoření rezervace.

7.5.    Potvrdí-li zákazník na emailové adrese pobyty@infinit.cz zájem o termín uvedený v rezervaci, dochází k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s Poskytovatelem služeb. Následně zákazníkovi zašle Poskytovatel služeb na emailovou adresu uvedenou v rezervaci potvrzení rezervace spolu s veškerými informacemi ohledně služeb.

7.6.    Cenu služeb dle smlouvy o poskytování služeb uzavřené způsobem uvedeným v odst. 7.5. Obchodních podmínek může příjemce uhradit následujícími způsoby:

·         platným dárkovým poukazem vystaveným Poskytovatelem služeb (lze-li jej uplatnit),

·         v hotovosti, platební kartou či Infinit kartou v místě poskytnutí služby,

·         bezhotovostním převodem před poskytnutím služeb na základě zálohové faktury vystavené Poskytovatelem služeb, anebo

·         bezhotovostně on-line prostřednictvím platební brány benefitního systému Cafeterie BENEFITY či BENEFIT PLUS.

 

7.7.    Příjemce je oprávněn smlouvu o poskytování služeb uzavřenou způsobem uvedeným v odst. 7.5. Obchodních podmínek zrušit:

(i)                  oznámením doručeným na emailovou adresu Poskytovatele služeb pobyty@infinit.cz nejpozději do 12,00 hod. dne předcházející termínu uvedeném v rezervaci bez nutnosti hradit Poskytovateli služeb odstupné.

(ii)                Nedoručí-li příjemce oznámení o zrušení smlouvy o poskytování služeb Poskytovateli služeb ve lhůtě dle bodu (i), je příjemce oprávněn smlouvu o poskytování služeb zrušit nejpozději do konce prvého rezervovaného pobytu (tj. do 23:59:59 hod.) za současné úhrady odstupného ve výši částky odpovídající součtu ceny ubytování za 1 noc a celkové ceny sjednaných wellness služeb.

 

V případě, že příjemce smlouvu o poskytování služeb uzavřenou dle odst. 7.5. Obchodních podmínek nezruší jedním ze způsobů uvedených v bodě (i) a (ii)  výše, je povinen uhradit Poskytovateli služeb celkovou cenu služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

 

7.8.    Poskytovatel služeb dále umožňuje příjemci změnu služeb, které jsou předmětem smlouvy o poskytování služeb uzavřené způsobem dle odst. 7.5. Obchodních podmínek, na jiné služby v  hodnotě totožné dle smlouvy o poskytování služeb, a to nejpozději do 12,00 hod. dne předcházejícího termínu poskytnutí služeb. Marným uplynutím uvedené lhůty právo příjemce na změnu služeb dle předchozí věty zaniká.

 

7.9.    Cenu uhrazenou příjemcem, byla-li smlouva o poskytování služeb příjemcem zrušena v souladu s odst. 7.7. Obchodních podmínek, vrátí Poskytovatel příjemci, případně sníženou o odstupné ve výši dle odst. 7.7. Obchodních podmínek a v případě vrácení na zahraniční platební účet taktéž o poplatky spjaté s převodem z cizí měny, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení smlouvy o poskytování služeb v případě:

·         platby dárkovým poukazem vystavením nového dárkového poukazu na částku rozdílu původní ceny dárkového poukazu a odstupného dle odst. 7.7., popřípadě poplatků za převod z cizí měny,

·         úhrady na základě zálohové faktury na účet sdělený příjemcem elektronicky nebo telefonicky,

·         úhrady prostřednictvím platební brány benefitního systému na účet příjemce vedený v rámci tohoto benefitního systému.

7.10.Nebyla-li cena služeb příjemcem uhrazena (platba v místě poskytování služeb) a Poskytovateli služeb vznikl nárok na odstupné, Poskytovatel služeb vyúčtuje odstupné fakturou vystavenou nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení smlouvy o poskytování služeb příjemcem, kterou zašle na emailovou adresu příjemce sdělenou v rezervaci. Odstupné je splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury příjemci. Nebyla-li cena služeb příjemcem uhrazena a Poskytovateli služeb vznikl nárok na její úhradu, Poskytovatel služeb vyúčtuje cenu služeb fakturou vystavenou do 14 dnů od data uvedeného v rezervaci a splatnou do 14 dnů ode dne jejího doručení příjemci.

 

7.11.Zvýšené náklady Poskytovatele služeb při vrácení uhrazené ceny služeb, byla-li smlouva o poskytování služeb zrušena dle odst. 7.7. Obchodních podmínek, při platbě v eurech nese příjemce, Poskytovatel služeb je oprávněn o tyto náklady ponížit částku vrácenou příjemci.

 

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1.    Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb. Příjemce spotřebitel dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu. Od smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v konkrétním termínu, proto příjemce spotřebitel oprávněn odstoupit není s výjimkou upravenou v odst. 7.7. Obchodních podmínek.

8.2.    Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 8.1. těchto Obchodních podmínek má příjemce spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o poskytování služeb ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb musí být Poskytovateli služeb ve výše uvedené lhůtě odesláno, a to na adresu sídla Poskytovatele služeb nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele služeb pobyty@infinit.cz. Pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může příjemce využít vzorový formulář poskytovaný Poskytovatel služeb, který je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek.

8.3.    Odstoupením od smlouvy dle odst. 8.2. těchto Obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší. Poukaz na služby musí být příjemcem na jeho vlastní náklady Poskytovateli služeb neprodleně vrácen, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy o poskytování služeb příjemcem.

8.4.    V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 8.2. těchto Obchodních podmínek bude příjemci již uhrazená cena služeb (včetně nákladů na dodání dárkového poukazu, které Poskytovatel na základě smlouvy o poskytování služeb od příjemce přijal) vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb stejným způsobem, jakým byla Poskytovateli služeb uhrazena.  Se souhlasem příjemce mohou být přijaté peněžní prostředky vráceny Poskytovatelem služeb příjemce i jiným způsobem, zejména převodem na bankovní účet příjemce, za předpokladu, že tak příjemci nevzniknou další náklady.  Odstoupí-li příjemce od smlouvy o poskytování služeb, Poskytovatel služeb není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky příjemci dříve, než mu příjemce dárkový poukaz předá nebo prokáže, že dárkový poukaz odeslal na adresu Poskytovatele služeb.

8.5.    Bylo-li započato s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, a to na základě výslovné žádosti příjemce a příjemce od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, je povinen uhradit Poskytovateli služeb poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení do smlouvy o poskytování služeb.

 

IX. Reklamační řád

9.1.    Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9.2.    Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, popřípadě nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u Poskytovatele služeb (dále jen „reklamace“) níže uvedenými způsoby.

9.3.    Reklamace poskytnutých služeb:

9.3.1. Reklamaci je nutné uplatnit u Poskytovatele služeb bez zbytečného odkladu, kdy byla služba poskytnuta, popřípadě měla být poskytnuta, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele služeb pobyty@infinit.cz, nebo ústně přímo v provozovně Poskytovatele služeb, kde byla reklamovaná služba poskytnuta popřípadě na jiné provozovně Poskytovatele služeb, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb. Neuplatní-li příjemce reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb o reklamaci písemný záznam. K reklamaci je vhodné přiložit objednávku poskytnuté služby nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu služby.

9.3.2. Poskytovatel vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese Poskytovatele služeb pobyty@infinit.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, je Poskytovatel služeb povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.  

9.3.3. Poskytovatel služeb rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb s příjemcem nedohodne na lhůtě delší.

9.3.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má příjemce nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb. Jde-li o takovou vadu služby, která má za následek podstatné porušení smlouvy o poskytnutí služeb, má příjemce vyjma přiměřené slevy právo taktéž požadovat odstranění vady služby poskytnutím nové služby bez vady, popřípadě od smlouvy o poskytnutí služeb odstoupit.

9.3.5. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: pobyty@infinit.cz

9.4.    Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) obchodních podmínek:

 

9.4.1. Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány ČSOB (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit u Poskytovatele služeb nejdéle do 20 dnů ode dne jejího provedení.

9.4.2. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb elektronicky, a to na elektronickou adresu Poskytovatele služeb: pobyty@infinit.cz.

9.4.3. Poskytovatel služeb sdělí stanovisko provozovatele platebního systému k reklamaci příjemci do 30 dnů od obdržení reklamace.

9.4.4. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb povinen zajistit, aby provozovatel platebního systému přijal a provedl nápravná opatření.

9.4.5. Postup pro reklamaci uvedený v odst. 9.4. Obchodních podmínek se uplatní i v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená příjemcem prostřednictvím platebního systému uvedeného v odst. 5.1. písm. a) není připsána na účet Poskytovatele služeb.

Příjemce je v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) Obchodních podmínek povinen Poskytovateli služeb poskytnout nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

 

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1.Příjemce nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé ceny služeb.

10.2.    Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

10.3.    Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele služeb a který je v souladu s jejím určením.

10.4.    Poskytovatel služeb není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.5.    Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

 

XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Svou informační povinnost vůči zákazníku ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka plní Poskytovatel služeb prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů předaných prostřednictvím webových stránek“ dostupného na webových stránkách infinitpobyty.cz.

11.2. Pokud zákazník v minulosti už u Poskytovatele službu objednal, Poskytovatel služeb je oprávněn zákazníku zasílat obchodní sdělení na adresu poštovní i emailovou z právního titulu tzv. oprávněný zájem. Pokud zákazník obchodní sdělení již nebude chtít dostávat, odhlásit se z jejich odběru může přes odkaz uvedený v každém obchodním sdělení, příp. kdykoliv na e-mailové adrese pobyty@infinit.cz. Pokud si zákazník zřídí zákaznický účet, aniž by si u Poskytovatele služeb službu objednal, je Poskytovatel služeb oprávněn zákazníkovi zasílat obchodní sdělení pouze s jeho souhlasem.

11.3.Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb nebo rezervace služeb, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely Poskytovatele služeb, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků Poskytovatelem služeb (nevyloučil-li zákazník tuto možnost při registraci). Poskytovatel služeb je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka.

11.4.Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce nebo rezervaci provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele služeb o změně ve svých osobních údajích.

11.5.Zpracováním osobních údajů zákazníka může Poskytovatel služeb pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě společností ze skupiny Infinit a dále osob dopravujících zboží, osob, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu Poskytovatele služeb; osob, které pro Poskytovatele služeb připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); osob ověřujících důvěryhodnost a platební morálku zákazníka a osob vymáhajících pro Poskytovatele pohledávky nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.
 

11.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7.    Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli služeb odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele služeb, doručovací adresu Poskytovatele služeb uvedenou výše nebo na elektronickou adresu pobyty@infinit.cz.

11.8.    V případě, že by se zákazník domníval, že Poskytovatel služeb nebo zpracovatel (čl. 11.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§    požádat Poskytovatele služeb nebo zpracovatele o vysvětlení,

§    požadovat, aby Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel služeb nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel služeb nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

11.9.    Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel služeb povinen tuto informaci předat. Poskytovatel služeb má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10.Zákazník, nevyloučil-li tuto možnost při registraci, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce uvedenou při registraci. Souhlas s využitím emailové adresy zákazníka k zasílání obchodních sdělení Poskytovatelem služeb může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu pobyty@infinit.cz nebo na adresu sídla Poskytovatele služeb, popřípadě doručovací adresu uvedenou výše.

XII. Dárkové poukazy
 

12.1.  Dárkový poukaz je označen kódem, razítkem Poskytovatele služeb a podpisem osoby oprávněné zastupovat Poskytovatele služeb a dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti.

 

12.2.  Dárkový poukaz je zpravidla vydáván s dobou platnosti 6 měsíců od data jeho vystavení. Na žádost příjemce uplatněnou ve lhůtě původní platnosti poukazu Poskytovatel služeb prodlouží platnost dárkového poukazu nejvýše o 90 dní.

 

12.3.  Poskytovatel umožňuje příjemci změnu služeb poskytovaných na základě dárkového poukazu vystaveného pro konkrétní služby tak, že dárkový poukaz příjemce zruší a částku odpovídající ceně uhrazené příjemce za služby dle zrušeného dárkového poukazu promění příjemci na kredit ve výši uhrazené ceny služeb, který může příjemce vyčerpat u Poskytovatele služeb poskytnutím služeb dle jeho volby do výše kreditu.  

 

12.4.  Ustanovení odst. 12.2. v části týkající se možnosti prodloužení platnosti dárkového poukazu, odst. 12.3. a odst. 12.5. v části týkající se zrušení provozovny Obchodních podmínek se nevztahuje na dárkové poukazy označené jako marketingové.

 

12.5.  Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou dle následující věty. V případě zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz Poskytovatelem služeb vystaven, Poskytovatel služeb částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby příjemce.

 

12.6.  Dárkové poukazy na finanční hodnotu není nutné uplatnit jednorázově (tj. vybrat celou částku). Příjemce si může založit Infinit kartu a čerpat služby Poskytovatele služeb do hodnoty dárkového poukazu postupně.

 

12.7.  Poskytovatel služeb nevystavuje duplikát Dárkového poukazu, a to ani v případě oznámení jeho ztráty či odcizení.

 

12.8.  Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti, popřípadě prodloužené době platnosti dle odst. 12.2. těchto Obchodních podmínek, uplatněn (tj. nelze již čerpat služby ani jej směnit, proplatit za peníze).

 

 

XIII. Řešení sporů

13.1.Případné spory vzniklé ze smlouvy o poskytování služeb nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

13.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

13.3.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi příjemcem/zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem služeb ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

13.4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb anebo rezervací služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.Poskytovatel služeb je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele služeb nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

14.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.4.Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.

14.5.Kontaktní údaje Poskytovatele služeb:

Infinit s.r.o.

Jablonského 639/4

Praha 7, PSČ 170 00

telefon: + (420) 731 637 662

email: pobyty@infinit.cz

 

14.6.Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 27. 3. 2019.

 

Provozovatel webu infinitpobyty.cz, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jablonského 639/4, IČ: 27904989, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely.
Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.